You are using Internet Explorer 11 or earlier, this browser is no longer supported by this website. We suggest to use a modern browser.

Algemene verkoopsvoorwaarden

Al onze overeenkomsten en verbintenissen zijn exclusief onderworpen aan de hieronder bepaalde voorwaarden, met uitsluiting van alle andere, ook diegene van onze medecontractanten, die door het uitdrukkelijk of zelfs stilzwijgend aanvaarden van deze voorwaarden of bij het plaatsen van een bestelling of de afsluiting van een overeenkomst uitdrukkelijk verklaren van de hunne af te zien.

 De contractspartijen erkennen uitdrukkelijk dat de hieronder bepaalde algemene verkoopsvoorwaarden voorafgaand aan iedere bestelling ter kennis zijn gebracht van de koper.

Elke afwijking aan onze algemene voorwaarden moet aan het afsluiten van het contract voorafgaan en schriftelijk worden vastgesteld.

Geldigheid van de aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst 

1.Behalve wanneer er voorraad is, en binnen de perken ervan, zijn onze aanbiedingen altijd vatbaar voor herziening. In geval van invoer en/of uitvoer zijn ze altijd onderworpen aan het bekomen van de nodige vergunningen en toelatingen, zowel voor de levering als voor de betaling van de prijs.

Wij kunnen echter niet garanderen dat een identiek product herleverbaar zal zijn bij een volgende bestelling tenzij er uitdrukkelijk anders werd overeengekomen bij de initiële bestelling zodat voldoende voorraad in stock kan genomen worden.

2. De verbintenissen die onze agenten of tussenpersonen aangaan, zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging van onzentwege, of na levering. Ook de bestellingen welke rechtstreeks geplaatst worden zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging van onzentwege, of na levering. Verkeerdelijk bestelde goederen worden niet teruggenomen

3. Het aanvaarden van bestellingen met onmiddellijke levering door de producent wordt altijd onderworpen aan het aanvaarden ervan door deze laatste.

Prijzen

4. Onze prijzen, tarieven en catalogussen zijn slechts richtinggevend en hebben geen bindende kracht.

5. Daarenboven, indien er wegens een schommeling van de marktprijs, een evolutie van de koers van de invoerproducten, een wijziging van het tarief van alle mogelijks toepasselijke belastingen of enig andere gebeurtenis, na de aanvaarding van de bestelling, ongeacht onze wil, de uitvoering van de overeenkomst duurder maakt, zal automatisch en zonder aankondiging worden overgegaan tot een aanpassing van de prijs aan deze objectieve marktgegevens.

6. In het geval dat de contractpartij zich verzet tegen een prijsherziening hebben we, in ieder geval, de mogelijkheid om onmiddellijk het contract te beëindigen, zonder evenwel gehouden te zijn tot enige vorm van vergoeding of zonder enige verplichting tot aankondiging.

Leveringstermijnen

7. De overeengekomen termijnen hebben slechts een indicatieve waarde zonder verbintenis, tenzij bij de opdracht en aanvaarding daarvan anders schriftelijk is bepaald. De medecontractant ziet dan ook af van elke eis tot schadevergoeding en intresten en/of verbreking van het contract ten gevolge van het niet behouden van de opgegeven indicatieve termijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding der levertijden.

De levertijd gaat in zodra de order door ons schriftelijk is aanvaard en alle materialen en gegevens, welke ons nog door de opdrachtgever dienen te worden verstrekt, door ons zijn ontvangen. Het door ons overschrijden der leveringstermijnen ontslaat de koper niet van zijn verplichtingen de goederen alsnog af te nemen.

Goedkeuring, risico-overdracht en waarborgen

8.De goederen worden geleverd en goedgekeurd op hun vertrekplaats, meer bepaald de productiewerkhuizen, magazijnen of pakhuizen (Ex Works), tenzij anders schriftelijk bepaald. De koper zal er op zijn kosten mogen overgaan tot de testen en de nazichten die hij nuttig acht.

9. Elke klacht, betreffende zichtbare gebreken of niet conforme levering, moet uitdrukkelijk vermeld worden op de leveringsbon, dit op straffe van onontvankelijkheid, en dient nogmaals binnen de 48 uur na de levering meegedeeld te worden bij aangetekend schrijven. De verzending of het ophalen van de goederen geldt in alle gevallen als aanvaarding en dekt de zichtbare gebreken en tekorten. De koper wordt dan ook aangeraden om de goederen onmiddellijk te controleren.

 

10. Het vervoer van de goederen, en dit vanaf de plaats van levering, komt volledig ten laste van en is volledig op risico van de koper. De koper moet instaan voor de dekking van de risico’s op de goederen, welke ook de gekozen wijze van transport of de overeengekomen modaliteiten, en zelfs wanneer wij de organisatie van het vervoeren en de verzending op zouden ons nemen. In het geval dat de koper verantwoordelijk is voor een laattijdige levering, worden de risico’s in elk geval overgedragen op de koper op het moment waarop de levering normaliter had moeten plaatsvinden. In geen enkel geval zijn wij te beschouwen als vervoerder of verzender. 

11. In geval van het vaststellen van een verborgen gebrek, moet de klacht op straffe van verval van het recht te klagen, binnen de 15 werkdagen na de ontdekking ervan worden meegedeeld bij aangetekend schrijven, met inbegrip van een gedetailleerde omschrijving van de gebreken en vaststellingen. Buiten deze termijn of ingeval de klacht niet voldoende is gemotiveerd en omschreven, zal de klacht worden beschouwd als laattijdig en niet ontvankelijk.

12. In geval van een laattijdige klacht worden de goederen niet teruggenomen en niet omgeruild. Ook niet als de goederen verkeerdelijk werden besteld.

13. De ingebruikneming en het gebruik van de goederen moet conform zijn aan de ter zake geldende bepalingen, de gebruiken en de regels van de kunst welke de koper goed kent en die erkent volledig te zijn ingelicht betreffende de technische en functionele specificaties eigen aan het gekochte product o.a. wat betreft het gebruik, de werking, de kwaliteit, de verwerking, de behandeling, het onderhoud, de tijds- en weerbestendigheid, het verbruik… zonder dat deze lijst als limitatief kan worden beschouwd. De koper draagt bovendien ook zelf de verantwoordelijkheid, indien deze dit nuttig acht, om zich correct te informeren voor gebruik van de welbepaalde producten.

14. De goederen worden verkocht op eigen risico van de koper. De goederen worden verkocht en geleverd met inachtneming van de gangbare toleranties, zowel voor de afmetingen als voor het gewicht en andere, en worden, behoudens een afwijkende schriftelijke overeenkomst, altijd verondersteld van normale kwaliteit te zijn. Roest of atmosferische vochtigheid, zelfs wanneer deze te wijten is aan het transport of aan de stapeling, wordt beschouwd als inherent aan de natuur van het product en kan derhalve geen aanleiding geven tot enige eis of vordering tegen ons.

15. Onze aansprakelijkheid en garanties omvatten niet de door de producenten gegeven garanties, zoals bijvoorbeeld “fabrieksgaranties” voor zoverre deze de wettelijke en conventionele grenzen van onze aansprakelijkheid en garantieverplichtingen zouden overschrijden of te buiten gaan. De koper heeft dan ook geen vorderingsrecht tegen ons voor wat deze garanties betreft, ook in het geval van een fout of niet-nakoming van de producent in zijn garantieverplichtingen. De koper dient zich rechtstreeks tot de producent te richten. De koper bevestigt dan ook hiervan kennis genomen te hebben.

16. De gepubliceerde informatie, en de certificaten verband houdend met de producten welke wij verkopen, is informatie welke aangeleverd wordt door de producenten zelf waarvan wij denken dat deze informatie betrouwbaar is. Desalniettemin geven deze informatie of certificaten geen recht op garantie ten aanzien van ons. De koper dient steeds zelf de nodige testen door te voeren. Indien zij het product verwerkt dient zij minstens zelf de nodige controles en testen uit te voeren op het eindproduct, en dient zij alle risico’s die verbonden kunnen zijn aan een welbepaald gebruik te voorzien. Wij kunnen in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor schade welke zou ontstaan door het product, en in geen geval voor een schade welk groter zou zijn dan de verkoopprijs van het product, noch voor onbedoelde of enige gevolgschade. De koper dient er ook rekening mee te houden dat de specificaties van de producten steeds kunnen aangepast worden, dit gelet op de evolutie welke bepaalde producten ondergaan, dit zonder dat wij de koper hiervan voorafgaand dienen te verwittigen. De koper heeft de plicht om steeds zelf, bij elke nieuwe bestelling en op eigen initiatief, de specificaties na te zien van elke product dat hij aankoopt.

Eigendomsvoorbehoud

17. Niettegenstaande de regeling van overdracht van risico’s zoals hiervoor bepaald, blijven alle geleverde goederen onze exclusieve eigendom tot op het moment dat de koper de ons verschuldigde bedragen in hoofdsom, intresten en kosten overmaakt.

18. Zo de goederen onze eigendom blijven, zal de koper gehouden zijn deze te bewaren en zal hij verantwoordelijk zijn voor elke mogelijke vorm van verlies of schade. De koper verbindt zich de door ons geleverde goederen in hun originele, niet- behandelde, afgescheiden of met andere goederen vermengde staat te behouden, alsook duidelijk te identificeren als zijnde onze eigendom. Alvorens onze goederen in een verhuurd onroerend goed te plaatsten, dient de eigenaar van dit onroerend goed te worden verwittigd dat wij de eigenaar zijn van deze onbetaalde goederen en de koper moet ons tevens de identiteit en het adres van de verhuurder meedelen.

19. Indien de koper niet voldoet aan één van de in dit artikel opgenomen verplichtingen, of indien er een redelijke vrees bestaat over het feit dat de koper niet zou voldoen aan zijn verplichtingen, kunnen we ons beroepen op ons eigendomsvoorbehoud met het zicht op het terugkrijgen van de geleverde goederen. In dit geval zullen de kosten van terugneming ten laste zijn van de koper.

20. Zolang de eigendom niet is overgedragen op de koper zal deze niet het recht hebben om hierover te beschikken, noch om in pand te geven, noch met andere zekerheiden te belasten of te bezwaren, zij het individueel of samen met andere goederen.

21. Indien een geleverd goed waar een eigendomsvoorbehoud aan verbonden blijft toch wordt doorverkocht of overgelaten (zelfs herwerkt of behandeld), zullen de vorderingen die voortkomen uit de verkoop of overdracht ons toekomen, en dit ten titel van borgtocht. Ook zal het recht van de verkoper overgaan d.m.v. subrogatie op de eventueel ontvangen gelden van de verkochte goederen waar het eigendomsvoorbehoud aan kleeft.

22. Behoudens afwijkend beding houden wij ons het recht voor onze artikelen/goederen te merken zodat deze herkenbaar blijven.

Prijzen en betalingsvoorwaarden

23. Al onze facturen zijn betaalbaar in de op de factuur aangeduide munt. Ingeval de betaling in een vreemde munt geschiedt, zal de omzetting berekend worden aan de hoogste koers van de dag van de datum van de factuur. Onze schuldvorderingen zijn draagbaar en dienen op onze vennootschapszetel te worden betaald.

24. Behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande afwijking zijn onze goederen betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. Voor iedere betaling binnen de acht dagen na factuurdatum zal de koper recht hebben op een korting van 2% op het netto factuurbedrag exclusief BTW.

25. Al onze facturen welke niet op de vervaldag zijn betaald, worden automatisch en van rechtswege vermeerderd met een schadevergoeding van 10%, berekend op het totaalbedrag van de factuur, inclusief BTW, ten titel van conventionele en forfaitaire schadevergoeding, zonder dat de vermeerdering kleiner kan zijn dan 75,- €. Alle op hun vervaldag onbetaalde facturen zullen eveneens, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een jaarlijkse verwijlintrest met zich meebrengen aan het gangbare tarief zoals voorzien bij de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. De intrest zal worden berekend per maand en voor elke aangevatte maand zal intrest verschuldigd zijn.

26. Elke vertraging in de betaling van ieder bedrag die ons verschuldigd is, laat ons toe onmiddellijk de uitvoering van de lopende bestellingen te schorsen en maakt elke verschuldigde, zelfs niet opeisbare som onmiddellijk opeisbaar. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor, bij gewoon aangetekend schrijven, de tussengekomen overeenkomsten op te zeggen en de reeds geleverde goederen terug te nemen; het deel van de prijs dat eventueel reeds werd betaald, blijft onze eigendom ten titel van schadevergoeding, onverminderd onze aanspraak op schadevergoeding in rechte.

27. Zelfs wanneer ze in rekening worden gebracht, worden de verpakkingen niet teruggenomen tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

28. Alle bestaande of toekomstige belastingen op de waarde van de goederen die het voorwerp zijn van onze overeenkomsten worden door onze kopers, die ons op hun verantwoordelijkheid het bedrag meedelen, gedragen.

Overmacht

29. Alle gevallen van overmacht bevrijden ons volledig van elke verplichting tegenover de koper. Onder overmacht wordt overeengekomen te zullen worden verstaan, elke onvoorziene en onafhankelijke omstandigheid die de voorwaarden en de termijn van de levering verandert, zijn o.a. inbegrepen: stakingen, oorlog, natuurrampen, enz…; Indien de levering aan de overeengekomen voorwaarden en termijnen onmogelijk wordt, behouden wij ons het recht toe deze te annuleren zonder dat de koper aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

Gedeeltelijke nietigheid

30. De nietigheid, ongeldigheid of toepasselijkheid van een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden hebben geen invloed op de geldigheid en toepasselijkheid van de andere bepalingen die in hun geheel toepasselijk blijven.

Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht

31. Elk geding tussen partijen met betrekking tot de toepassing of de interpretatie van de gesloten overeenkomsten behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van onze maatschappelijke zetel; het Belgisch recht is als enige recht van toepassing.

32. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de bepalingen vervat in het Weense Koopverdrag van 11 april 1980 inzake internationale koop niet van toepassing zijn op hun huidige en toekomstige overeenkomsten.